บทความ
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553

ห้องสมุดออนไลน์


                      ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการให้การศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library E-Library) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สถาบันทางการศึกษาต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้ที่มีระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่มีมาตรฐาน บริการแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการเกี่ยวกับการบริการวารสาร พัฒนาระบบงาน Website เพื่อการสืบค้นและพิมพ์ข้อมูลแบบ Online พัฒนาระบบงานสื่อสารข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการแก่เครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศและเครือข่ายทั่วโลก เมื่อห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาเครือข่ายแล้ว ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั่วถึงกันแล้ว ทำให้สังคมกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ยังยืนและถาวร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต