ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 09 กันยายน 2553
  

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

...............................................................

โครงการ: สัปดาห์ห้องสมุด  

ชื่อกิจกรรม: สัปดาห์ห้องสมุด

ระยะเวลาดำเนินการ :  1 ตุลาคม 2552  - 30  กันยายน 2553

สถานที่ดำเนินการ: ชั้น  2 อาคารคณะพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ผู้รับผิดชอบ : งานวิทยบริการและห้องสมุด

หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษารักการอ่าน  ห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสนใจเข้าห้องสมุดมากขึ้น

การดำเนินการ

1.    ขออนุมัติโครงการ

2.    กำหนดกิจกรรม

3.    ประชาสัมพันธ์โครงการ

4.    รับสมัครผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ

5.    จัดแสดงหนังสือใหม่ และหนังสือน่าอ่าน

สรุปผลการดำเนินงาน 
             มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ครู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ โดย นักเรียน นักศึกษา ได้สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรมและเกมส์ที่จัดขึ้นด้วยความสมัครใจ  ดังนี้

1.             แข่งขันจัดแสดงหนังสือ ตามแนวคิด “หนังสือคือเพื่อนใจ”

-                   จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน   10 ทีม ๆ ละ 3 คน

-                   ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมที่

1)            นางสาวนิชาภัทร  บุญนิธิ    ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด

2)            นางสาวอรจุฑา  การกิณี      ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด

3)            นางสาวนพมาศ  ญาติเจริญ ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด

-  จำนวนเงินรางวัล 300 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่

1)             นางสาวเพ็ญภา  ภู่สิน  ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด

2)            นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สงค์  ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด

3)            นายอาธิป  ปาละวัชนะกุล  ปวส. 2 สาขาวิชาการตลาด

-2-

 

-  จำนวนเงินรางวัล 200 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมที่

1)            นางสาวอลิษา  เสมอกิจ   ปวส.1  สาขาวิชาการตลาด

2)            นางสาวนาตาชา  วนิชพงศ์  ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด

3)            นางสาวรุ่งนภา  ผสมทรัพย์  ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด

                            - จำนวนเงินรางวัล 100 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัตร

2.             แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ

-                   จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน            คน

-                   ผลการแข่งขัน

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

1)            นางสาวชุติรัตน์  เจริญศรี  ปวส.1/2  แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2)            นางสาวอริสา  แซ่ตั้ง  ปวช.1/5 แผนกพณิชยการ

3)            นางสาวชรินรัตน์  พลอยสารักษ์  ปวช.1/5  แผนกพณิชยการ

4)            นายชานนท์  บุญเปลี่ยน  ปวส.1 แผนกอาหาร

3.             แข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

-                   จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน          คน

-                   ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 นางสาวดวงพร  สิริณัฐวุฒิ   ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลที่ 2  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

-                   นางสาวศิริขวัญ  เทศสวัสดิ์    ปวส. 1/2  แผนกวิชาการท่องเที่ยว

-                   นางสาวพรสวรรค์  อินทร      ปวส. 1/1 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลที่ 3 นางสาวพัชดา  ลาภอนันต์  ปวส. 1/2 สาขาบัญชี

                 จำนวนเงินรางวัล 100 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 100 บาท

1)            นางสาวอารีรัตน์  ศรนรินทร์  ปวส.1/2 สาขาบัญชี

2)            นางสาวมลฤดี  ลอยหา ปวส. ½ สาขาบัญชี

4.             แข่งขันแต่งกลอนสด

-                   จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน  6 ทีม ๆ ละ 4 คน

-                   ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 ทีมความลับ ได้แก่

1)            นายคุณากร  อิ่มแก้ว  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

2)            นางสาวพีรยา  ทาพรม  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

3)            นางสาวอมรา  คูณราช  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

4)            นางสาวสุกัญญา  พวงกต  ปวส.1/1  แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลที่ 2  ทีมลูกโป่ง ได้แก่

1)            นางสาวสุชานาฏ  สวนสุวรรณ์  ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

2)            นางสาวธฤดี  อินทรวิเชียร   ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

3)            นางสาวบุญตา  รัตนวารี  ปวส.1/2  แผนกวิชาการบัญชี

4)            นางสาวณัฏฐณิชา  ชินดุษฎีกุล  ปวส.1/2 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลที่ 3 ทีมถุงแป้งได้แก่

1)            น.ส.อธิษฐาน  ธรรมฤดี  ปวช.3/3  แผนกวิชาการบัญชี

2)            นางสาวสร้อยสุดา  จุฬา  ปวช.3/3  แผนกวิชการบัญชี

3)            นางสาววิชาวรรณ   สุวรรณกิจ  ปวช.3/3 แผนกวิชาการบัญชี

4)            นายอนุชา  บัวเรือง  ปวช.3/3 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลที่ 4 ทีมกระป๋องแป้ง

1)            นางสาวพรสุดา  ไชยปัญญา  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

2)            นางสาวขวัญใจ  แซ่ฉั๋ว   ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

3)            นางสาวรัตณา   ชายเซ็น  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

4)            นางสาวสิรินาถ  บุญฤทธิ์  ปวส.1/1 แผนกวิชาการบัญชี

รางวัลชมเชย มี 2 ทีม ได้แก่ทีม วารี และทีม มึนจัง          

5.             การแข่งขันเกมส์อัฉริยะข้ามนาที : เปิดให้สมัครเล่นอย่างอิสระ

งบประมาณ

             -  ค่าวัสดุ เบิกจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนจำนวน  25,000 บาท  

             -  เงินรางวัลในการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจากนางณัฐวดี  เทียนสวัสดิ์จำนวน 500 บาท

                นางสาวเสาวนีย์  เพชรนาค  จำนวน  1,061.25 บาท