ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำการสืบค้นหนังสือ และการยืมด้วยตนเอง
วันที่ 30 ตุลาคม 2553

สมาชิกห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สามารถสืบค้นหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ 

และทำการยืมหนังสือผ่านทาง Internet ได้โดยทำตามขั้นตอนดังรายละเอียดในไฟล์ที่ : Lib03