ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนน้องเข้าสังคม
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการสอนน้องเข้าสังคม 

หลักการและเหตุผล:

การยอมรับของสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ต้องการ  เมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เช่นการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานอาหารเลือกตักอาหารตามความพอใจขณะที่รับประทานอาจมีการสังสรรค์เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้ ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามมารยาทในการเข้าสังคม

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงได้จัดทำโครงการสอนน้องเข้าสังคม ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ เตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคมของนักเรียน ต่อไปในภายหน้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีมารยาทในการเข้าสังคม

เป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกพณิชยการ จำนวน 64 คน

202.jpg 201.jpg