ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบคำถามเพื่อแม่
วันที่ 04 สิงหาคม 2558

ตอบคำถามเพื่อแม่          

กติกา

  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียน นักศึกษาของ วอศ.ชลบุรี

  2. นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการตอบคำถาม ส่งคำตอบได้ 3 ช่องทางดังนี้
  3. ส่งที่เคาน์เตอร์บริการ
  1. ส่งทางตู้จดหมายหน้าห้องสมุด
  2. ส่งทาง e-mail : s.petnark@gmail.com
  1. หมดเขตส่งตอบวันที่ 10 สิงหาคม 2558
  2. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลและรับรางวัลในวันที่ 11 ส.ค. 2558
  3. ประกาศรายชื่อหน้าห้องสมุด และทางหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด
  4. คำถาม/hplibrary/imagemanager/files/